Finnish Lake Fishers ry

FLF:n säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1 §
Yhdistyksen nimi on Järvikalastusseura FLF – Finnish Lake Fishers ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu.

Näissä säännöissä ja yleisesti yhdistyksen nimi voidaan kirjoittaa lyhennetysti FLF ry.

FLF ry:n virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä käytetään suomea. Yhdistyksen kokouksissa ja muussa toiminnassa käytetään tarvittaessa englantia.

Yhdistys on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiirin jäsen.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2 §
FLF ry on kalastusseura, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kestävää vapakalastuskulttuuria myös itse kalavesien hoidossa aktiivisesti toimimalla. FLF ry voi perustaa ja ylläpitää kalastorakenteeltaan kiinnostavia kalastuskohteita sekä tuottaa kalastukseen liittyvää tutkimustietoa.

Tarkoituksensa edistämiseksi FLF ry vuokraa tai muuten kalastusoikeuksista sopien hankkii jäsenten ja muiden kalastuksen harrastajien käyttöön laadukkaita kalavesiä ja tarvittaessa huolehtii niiden hoidosta.

FLF ry:n erityisenä tarkoituksena on edistää järviperhokalastusta kalastusmuotona, toimia vastuullisen vapakalastuksen edelläkävijänä ja vastuullisten kalastajien edustusseurana. FLF ry voi järjestää kalastuskilpailuja, joissa saalis pääsääntöisesti vapautetaan tai joissa säännöillä muuten pyritään kehittämään kilpailutoimintaa ekologisista ja eettisistä näkökulmista.

FLF ry:n tarkoitus ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Yhdistyksen tulot käytetään yhdistyksen hallinnoimien kalavesien hoito- ja vuokrakuluihin, jäsenten kalastusharrastuksen, mukaan lukien kilpailuihin osallistumisen, edistämiseen ja yhdistyksen toiminnan edellyttämän henkilöstön kuluihin. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tueksi yhdistys voi hakea ulkopuolista yksityistä ja julkista projektirahoitusta sekä toimia yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Yhdistys voi itsenäisesti sekä keskusjärjestön eri elimissä toimimalla ottaa kantaa suomalaista kalastusta ja vesiluontoa koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Kalastusta ja vesiluontoa koskevissa asioissa FLF ry on tietoperustainen ja epäpoliittinen.

FLF ry:n hallinnoimilla kohteilla harjoitetaan valikoivaa, lohikalojen ja specimen-onginnan kannalta kiinnostavien lajien osalta pääasiallisesti pyydä- ja päästä -kalastusta, joka takaa realistiset mahdollisuudet ennätysluokan kalojen saamiseen. Mahdollisissa istutuksissa käytetään vain alueellisesti alkuperäisiä kala- ja rapulajeja ja niiden pienpoikasia tai mätiä, poikkeuksena karppi istutettaessa umpilampeen. Ahvenen, kuhan ja hauen kalastuksessa noudatetaan ala- ja ylämittaan sekä saaliskiintiöön perustuvaa säätelyä.

FLF ry:n hallitus on velvoitettu noudattamaan yllä olevia sekä yleisiä kulloinkin parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuvia vastuullisen kalastuksen periaatteita vahvistaessaan yhdistyksen hallinnoimien kohteiden ja yhdistyksen järjestämien kalastuskilpailujen kalastussäännöt.

TOIMINNAN TOTEUTUS
3 §
Tarkoituksiensa toteuttamiseksi FLF ry
- vuokraa suoraan tai kalavesijäsentensä välityksellä käyttöönsä kalavesiä,
- osallistuu kalastusoikeuksien hankintaan jäsenten käyttöön erityissopimuksin,
- järjestää vuosittain jäsenilleen kalastusmatkoja, joiden erityinen tarkoitus on perehtyä vastuullisesti toimiviin kalastuskohteisiin,
- toimii vastuullisen vapaa-ajankalastuksen edistämiseksi yhteistyössä vapaa-ajankalastajapiirin kanssa,
- voi järjestää vastuullisia kalastuskilpailuja sekä muita kalastukseen liittyviä tapahtumia,
- voi toimia tietyn vesistöalueen kalaston kehittämisessä omistajatahoja tukevassa roolissa,
- kehittää uusia kalatalouden toimintamalleja ja tuottaa tutkimustietoa,
- perehdyttää jäseniään kalastus- ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja kestävän käytön mukaisen kalastuksen ja kalavesien hoidon järjestämisessä, ja
- voi julkaista painettua tai sähköistä jäsenlehteä, hankemuotoista materiaalia ja tutkimusraportteja sekä ylläpitää nettisivuja ja sosiaalisen median sivustoja.

Toimintansa tukemiseksi ja kehittämiseksi FLF ry voi
- myydä yhdistykseen kuulumattomille kalastajille kalastuslupia hallinnoimiinsa kohteisiin,
- toimia kalavesien omistajatahojen kanssa yhteistyössä lupamyynnin järjestämiseksi,
- vuokrata yhdistyksen jäsenille sekä ulkopuolisille omistamiaan vesikulkuneuvoja ja kalastusvälineitä,
- periä tuloja tuottamastaan tutkimusmateriaalista,
- hakea yksityistä ja julkista hankerahoitusta ja toiminta-avustusta,
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
- tuottaa maksullisia julkaisuja,
- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä,
- palkata tarkoituksensa toteuttamisesta vastaavaa henkilöstöä,
- omistaa, ylläpitää ja vuokrata toimintaa varten tarpeellisia vesialueita, kiinteistöjä, kalastus- ja retkeilyvälineitä ja
- järjestää kalastus-, virkistys- ja keskustelutilaisuuksia.

JÄSENET
4 §
FLF ry:n jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt ilman vaatimusta asuinpaikasta tai –maasta. Yhdistykseen kuuluu neljänlaisia jäseniä, jotka ovat jäsenryhmän sisällä keskenään yhdenvertaisia: 1) kalavesi-jäseniä, 2) varsinaisia jäseniä, 3) edustusjäseniä sekä 4) kannatusjäseniä.

Kalavesi-jäseneksi lasketaan jäsen, joka yhdistykseen liittymisen myötä tarjoaa yksin tai yhdessä muiden kalavesi-jäsenten kanssa varsinaisten jäsenten käyttöön yhdenvertaiset kalastusoikeudet vuokraamalleen tai muuten hallinnoimalleen kohteelle. Kalavesi-jäsen voi olla luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, mutta yhtä vesialuekokonaisuutta voi edustaa enintään viisi kalavesi-jäsentä. FLF ry:n hallitus päättää uusien kalavesi-jäsenten hyväksynnästä. Hallitus voi myös kutsua yhdistykseen uusia kalavesi-jäseniä ja käydä neuvotteluja uusien kalavesi-jäsenten saamiseksi. Kalavesi-jäsenet ovat oikeutettuja samoihin etuisuuksiin kuin varsinaiset jäsenet.

Varsinainen jäsen voi olla henkilö, joka on ilmoittanut haluavansa jäseneksi ja joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta FLF ry:n hallitus, ja jäsenyys on voimassa jäsenen maksettua kyseisen vuoden jäsenmaksun. Varsinaiseksi jäseneksi haluavan on oltava hyvämaineinen, ja hallitus voi hylätä jäsenhakemuksen ilman perusteluja. Yhdistys voi ottaa uusia varsinaisia jäseniä vain, jos varsinaisten jäsenten lukumäärä on pienempi kuin viisi kertaa seuran hallinnoimien vesihehtaarien määrä kuitenkin niin, että seurassa voi olla vähintään 50 varsinaista jäsentä kaikissa tilanteissa ja niin, ettei hallinnoitavan vesialueen pienentyessä ketään sen vuoksi eroteta yhdistyksestä.

Edustusjäsenet ovat oikeutettuja muihin yhdistyksen etuihin, mutta eivät voi ilman eri sopimusta kalastaa yhdistyksen hallinnoimilla vesialueilla. Varsinainen jäsen voi halutessaan vaihtaa jäsenyystyyppiä edustusjäseneksi ja päinvastoin, jos varsinaisten jäsenten lukumääräkiintiössä on tilaa. Edustusjäseniä voidaan yhdistykseen ottaa ilman kiintiötä. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavilla jäsenillä ei ole kalastusoikeutta yhdistyksen kalavesille, eikä äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
5 §
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kalavesi-jäsenen erotessa yhdistys menettää kalastusoikeudet eroavan kalavesi-jäsenen hallinnoimalle vesialueelle.

Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, jos jäsen on rikkonut yhdistyksen määrittelemiä omilla kalastuskohteillaan noudatettavia kalastussääntöjä, jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut tai ei enää täytä laissa tai seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Kalavesi-jäsen voidaan erottaa hänen rikkoessaan yhdistyksen kalastusääntöjä, varsinaisia sääntöjä tai yhdistyksen hallituksen kanssa tehtyä sopimusta kalaveden käytöstä. Erotus- tai eroamistilanteissa FLF ry ei ole vastuussa mahdollisista erottamisen tai eroamisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Soveltuvin osin varsinaisia jäseniä koskevat säännöt koskevat myös edustusjäseniä. Ennen päätöksen tekoa hallituksen tulee varata asianomaiselle tilaisuus antaa selitys asiassa.

Eroavan jäsenen ei tarvitse maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksua, ellei eroava jäsen ole kyseisenä vuonna jo kalastanut seuran kalavesillä. Jäsenmaksun laiminlyönti myös maksumuistutuksen jälkeen johtaa jäsenen erottamiseen. Jäsenellä on oikeus viedä hallituksen erottamispäätös yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus erottamisesta on jäsenelle lähetetty.

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
6 §
Seuran kalavesi-jäsenet ovat vapautettuja vuosittaisesta jäsenmaksusta. Kalavesi-jäsenet ovat vuosittain velvollisia osallistumaan aktiivisesti yhdistyksen hallinnoimien kalavesien hoitotoimiin sekä kalavesien valvontaan. Seuran varsinaiset jäsenet sekä edustusjäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Erillistä liittymismaksua ei ole. Jäsenyystyypin vaihto edustusjäsenestä varsinaiseksi jäseneksi edellyttää jäsenmaksujen erotuksen suorittamista yhdistykselle. Kannattavat jäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattavana jäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille. Erillistä nuorisojäsenyyttä ei ole, mutta alle 18 vuotiaille voidaan myöntää yleisen kokouksen päättämä jäsenmaksualennus. Kalavesien hoitotoimintaan ja valvontaan osallistumalla jäsen voi saada hallituksen vuosittain vahvistaman alennuksen jäsenmaksuun.

HALLITUS JA SÄÄNTÖMÄÄRÄISET TOIMIKUNNAT
7 §
FLF ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten, edustusjäsenten tai kalavesi-jäsenten keskuudesta, sekä 3 varajäsentä, jotka osallistuvat hallitustyöskentelyyn estyneenä olevan hallituksen varsinaisen jäsenen henkilökohtaisesta kutsusta. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa on vuosittain kolmasosa hallituksen jäsenistä, jotka kahtena ensimmäisenä vuonna valitaan arpomalla. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi alkaa välittömästi valinnan tapahduttua. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä tai varajäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §
Hallituksen tehtävänä on
- johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen perusteella kuuluvat hallitukselle,
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella esitettävät asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset,
- pitää jäsenluetteloa seuran jäsenistä ja toimittaa jäsenluettelo pyydettäessä keskusjärjestölle,
- ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toiminnan hoitamista varten tarvittavat toimihenkilöt,
- vahvistaa vuosittain hoitotoimikunnan esitys kalavesi-jäsenten kautta saatujen kalastusoikeuksien käytöstä, näiden vesien hoitotoimista ja kalastussäännöistä,
- päättää yhdistyksen nimissä vuokrattujen vesien hoidosta ja kalastusoikeuksien käytöstä ja
- suunnitella ja valmistella yhdistyksen toimintaa ja asettaa sitä varten tarpeellisia toimikuntia, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa.

9 §
Hallituksen alaisuudessa toimii kalavesi-jäsenten ja enintään kahden varsinaisen jäsenen muodostama hoitotoimikunta, joka enemmistöperiaatteen mukaisesti laatii vuosittain hallitukselle esityksen kalavesi-jäsenten yksityisesti hallinnoimien vesien hoidosta.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä jonkun henkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin.

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
11 §
FLF ry:n tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
12 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ja hallituksen määräämällä paikkakunnalla tammi-toukokuussa. Vuosikokoukseen voi osallistua kokouskutsussa määritetyllä etäyhteydellä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, edustusjäsenellä ja kalavesi-jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
13 §
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, yhdistyksen jäsenet kattavan sosiaalisen median kautta tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

VARSINAISET KOKOUKSET
14 §
FLF ry:n vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä ja jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 7 §:n mukaan, edustajat vapaa-ajankalastajapiirin kokouksiin sekä hoitotoimikunnan kokoonpano varsinaisten jäsenten osalta.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
15 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Sääntömuutoksista on ilmoitettava Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestölle ja Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiirille. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan FLF ry:n toiminnassa voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä